ابزار کاربر

ابزار سایت


اجتناب
اجتناب

احتراز ، حذر ، دوری
اعراض ، انصراف ، عدول
روگردانی ، تخطی ، سرپیچی
تبرّا ، تحاشی ، کناره‌گیری
امتناع ، خودداری
پرهیز ، امساک
اعتدال
پس‌نشینی ، فرار ، اختفا
خجالت ، عدم تمایل ، اکراه
خودسانسوری . طفره ، فروگذاری
تقیه ، کتمان ، غمض کلام ، ملاحظه
ایست ، وقفه
نکول ، عدم پرداخت
سرکوب امیال ، فرونشانی ، جلوگیری
مضایقه ، دریغ ، اِبا ، استنکاف
کناره‌گیری


اجتناب . . گریزپای
اجتناب‌کننده . فراری . . اجتناب‌پذیر
اجتناب کردن . . طفره رفتن


قناعت، ریاضت
پرهیزگاری ، میانه‌روی، ملایمت
منع ؛ قایم‌موشک، قایم‌باشک

اجتناب.txt · آخرین ویرایش: 2016/07/02 21:04 توسط jamshydf