ابزار کاربر

ابزار سایت


اختیار

اختیار

اراده . مشیت ، خواست
تصمیم ، کار داوطلبانه ، تلاش
قصد ، عزم ، عمد ، نیت
انتخاب ، نظر، خواست، تصمیم‌گیری
مبادرت ، اقدام


<>
اختیاری . مختار


دستور
میل . اشتیاق
خودرأیی . استقلال


اراده‌کردن
اراده داشتن، اختیار داشتن، مخیر بودن
مایل بودن، دلش خواستن، آزاد بودن ، انتخاب کردن
قصدکردن ، آرزو کردن ، میل داشتن
تصمیم گرفتن ، عزم کردن
راغب بودن
قضاوت کردن

اختیار.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/17 19:52 توسط jamshydf