ابزار کاربر

ابزار سایت


امتناع

++ امتناع

تخطئه ، جلوگیری ، دفع ، عدم انتخاب

منع

<>

امتناع‌کننده

امتناع کردن


++ امتناع کردن

جواب منفی دادن ، خودداری کردن ، عرضه نکردن ، نخواستن ، رد کردن

++ امتناع‌کننده

تخطئه کننده ، منفی

امتناع.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/22 23:00 توسط jamshydf