ابزار کاربر

ابزار سایت


انجام_دادن
انجام دادن

انجام دادن ، کردن ، جامۀ عمل پوشاندن
عملی ساختن ، عملی کردن ، اجرا کردن
(کار را) تمام کردن ، به‌هم آوردن ، به‌پایان رساندن
به‌انجام رساندن، به‌اتمام رساندن
نهایی کردن ، بستن ، جمع‌کردن
تمشیت کردن (دادن) ، فیصله بخشیدن ، منظم کردن


اتمام

اتمام ، تکمیل ، انجام
حصول ، وصال ، ایفا

اجرا

اجرا ، انجام ، نیل
ادا ، ایفا ، اقامه


725 completion

انجام_دادن.txt · آخرین ویرایش: 2020/06/17 21:44 توسط jamshydf