ابزار کاربر

ابزار سایت


انعکاس

++ انعکاس

بازتاب ، تابش ، جسم روشن ، جسم منعکس کننده ، شدت روشنایی

منعکس ، بازتابیده

انعکاس.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/17 14:37 توسط jamshydf