ابزار کاربر

ابزار سایت


انگیزه
انگیزه

محرک ، سبب ، سبب حرکت ، موجب
مشوق ، وسيله ، مسبب
کشش ، عامل ، سائقه
باعث ، منشأ ، علت


{نیروی (روانی) انگیزنده:}
داعیه ، غرض ، آرزو ، اشتیاق
آرمان ، وظیفه ، وجدان
قوۀ محرک ، الهام ، تصمیم آنی
اغراض ، خودخواهی
ستایش ، ابراز احساسات ، تحسین
چاپلوسی
—-

تکانه

انگیزه.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/26 15:16 توسط jamshydf