ابزار کاربر

ابزار سایت


بخش_جمله

++ بخش جمله
اسم ، زمان ، ساخت ، شخص ، صفت ، صیغه ، فعل ، قید ، حرف اضافه

بخش_جمله.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/17 16:12 توسط jamshydf