ابزار کاربر

ابزار سایت


تخمین
تخمین

تخمین ، بر‌آورد ، تقریب ، تعیین ، حدس
قیاس ، محاسبه
ارزشیابی ، ارزیابی ، تقویم ، ارزش‌گذاری ، سنجش ، اندازه‌گیری


<>
تخمین . ارزیاب ، مرجع نظردهنده
حدودی ، تخمینی
تخمین زدن ، برآورد کردن
حدود


قضاوت ، استنتاج ، تشخیص
مشخص . تشخیص‌دهنده
تشخیص دادن . مشخص شدن


480 judgement, estimate

تخمین.txt · آخرین ویرایش: 2020/06/25 00:04 توسط jamshydf