ابزار کاربر

ابزار سایت


تعصب

++ تعصب

غرض، تمایل

ترجیح، طرفداری، تبعیض

کوری

تندروی ، چپ‌روی ، کوته‌فکری ، نژادپرستی ، نیوشه

حمیت، غیرت

تعصب ملی، تبعیض نژادی، نژادپرستی ، آپارتاید

تعصب.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/18 12:43 توسط jamshydf