ابزار کاربر

ابزار سایت


ثبت_ضبط_شده

++ ثبت / ضبط شده
ثبت شده ، ضبط شده ، مرقوم ، مندرج
++ ثبت شدن
باقی ماندن آثار چیزی ، درج شدن ، رسم شدن ، سابقه شدن ، نوشته شدن
++ ثبت کردن
باقی گذاشتن ، درج کردن ، نوشتن

ثبت_ضبط_شده.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/17 21:27 توسط jamshydf