ابزار کاربر

ابزار سایت


جاده
جاده

جاده ، بزرگراه ، راه ، گذرگاه

++ گذرگاه

معبر

++ معبر

ردّ ، کانال
کتل ، گردنه ، گلوگاه ، مجرا ، گذرگاه

کانال

کانال ، آبراه ، قنات ، کاریز

مسیر

مسیر ، کانال ، راه

جاده.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/24 01:04 توسط jamshydf