ابزار کاربر

ابزار سایت


جریان

++ جریان
آمپر {الکتریسیته} ، دسیبل {صوت} ، شدت میدان
شدت روشنایی ، شدت صوت ، شدت نور
فشار ، فلو ، بردار ، دبی ، گذر
گذشت ، گرداب ، گردباد ، موج
میدان ، میدان گرانشی ، ورطه ، وزش ، کوران

جریان.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/25 21:26 توسط jamshydf