ابزار کاربر

ابزار سایت


خریدار
خریدار

مشتری ، مصرف‌کننده ، پیشنهاددهنده
طالب ، متعامل ، امضا‌کننده
ارائه‌دهندۀ بالاترین قیمت
سرویس خواهنده ، متقاضی
مراجعه‌کننده ، مراجع ، ارباب رجوع
مشترک ، خواننده مجله
کاربر ، استفاده‌کننده
موکل ، برگمارنده
بدهکار

خریدار.txt · آخرین ویرایش: 2016/10/21 20:05 توسط jamshydf