ابزار کاربر

ابزار سایت


دانایان

دانایان، اصحاب رای
فرهيختگان، خردمندان، خبرگان، پيران قوم، بزرگان، اساتيد، عقلا، علما، مفاخر، اعلام
فرد دانا، خداوند رای ، فهميده، فهيم
خردمند، بزرگ، باسواد، تحصيل كرده، دبير، فرهيخته، محقق
حكيم، خردمند، عالم، فاضل، رايزن، دانشمند
خبره، مهندس، متخصص، كارشناس
مشاور
پير مغان، كاهن، پير دير، پيران
عارف ، فيلسوف ، روشنفكر

دانایان.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/26 21:45 توسط jamshydf