ابزار کاربر

ابزار سایت


سازش

++ سازش

ساخت‌وساز ، نرمش
آسان‌گیری ، تسامح ، تساهل
زمینه‌سازی ، ساخت‌وپاخت

<>
سازش‌کار . . سازش کردن

چرکنویس—–—

++ سازش کردن

اطاعت کردن
بردباری کردن
پذیرفتن
تبانی کردن ، تبعیت کردن
تسلیم شدن ، تن دردادن
راضی شدن ، رضایت‌دادن
زیر بار (چیزی) رفتن ، صبور بودن
موافقت کردن

++ پذیرفتن
قانع شدن ، مجاب شدن ،

++ موافقت کردن
سازش کردن ، قانع شدن ، مصالحه کردن ،

سازش.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/03 11:39 توسط adminjf