ابزار کاربر

ابزار سایت


شدید

++ شدید

باتلاش برانگیزنده ، بزرگ ، بسیار ، پرانرژی ، پرقوت ، تند ، جدی

خشونت‌آمیز

دارای اندازه زیاد ، دارای مقدار زیاد

سخت

سخت‌گیرانه ، شدید کلام

شورانگیز

عمیق

فراوان

قدرتمند

قوی

مفرط ، مهارنشدنی ، همراه باخشونت

خشن

++ خشونت‌آمیز

آتشین ، باخشونت ، باعصبانیت ، تند ،

تهدیدکننده ، خشمناک ، شدیداللحن ، شرارت‌بار ، شرربار ، عتاب‌آمیز ، غضبناک

شدید.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/03 22:10 توسط jamshydf