ابزار کاربر

ابزار سایت


شر

++ شرّ
شرّ ، بدی ، مفسده ، قبح
تباه ، پلیدی ، زشتی
ناپاکیزگی ، فساد ، خرابی ، ویرانی
زیان ، خسران ، عیب
گزند ، صدمه ، آسیب
ستم ، زور ، بی‌عدالتی
زهر ، بلا ، مصیبت
نکبت ، فلاکت ، رنج
مزاحمت ، دردسر ، آزار ، ناراحتی ، بدبختی
کراهت
تراژدی
ناآرامی ، اغتشاش ، هرج‌ومرج
گناه ، بزه


شرّ . . پلید . . مضر . . ناخوشایند
شرّ داشتن
شرارت ، شرور


خِیر

شر.txt · آخرین ویرایش: 2016/07/02 17:18 توسط jamshydf