ابزار کاربر

ابزار سایت


شکل

شکل

علامت ، نقش ، نگار
صورت، مثال
نگاره، تصویر
نمودار
فُرم، قسم، نوع، جور، الگو
سامانه، بافت، ساختار
طرح ، ترکیب ، چارچوب
اسلوب ، سبک ، مُد
وضع ، حالت
هیئت ، ظاهر ، ترکیب ، نما
ریخت ، سرووضع، قیافه ، چهره
پیکر، هیکل ، قواره ، اندام ، قدوقواره
بالا ، قدوبالا ، قدوقامت
گل ، نقش ، نقش‌ونگار ، نگار ، علامت


شکل‌گیری . . شکل‌گرفته . . شکل‌دهنده
شکل‌گیرنده . . دارای نقش‌ونگار . . شکل دادن


بی‌شکلی . . بی‌شکل . . بی‌شکل کردن
<>
تقارن . . متقارن . . تقارن داشتن
<>
به‌هم‌ریختگی . . بدشکلی
به‌هم‌ریخته . . بدریخت
بدشکل کردن


اشکال دوبعدی ، اجسام فضایی

شکل.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/06 22:18 توسط jamshydf