ابزار کاربر

ابزار سایت


عدم_پرداخت
عدم پرداخت

قصور درپرداخت، دیرکرد
نکول ، واخواهی ، اعتراض
سوءاستفادۀ مالی، نادرستی
فرارمالیاتی
بی‌اعتباری، اعسار
دریافت
نسیه، وام

اعسار

توقف، ورشکستگی، درماندگی
بی‌پولی، فقدان اعتبار، کمبود نقدینگی
انحلال، کساد تجاری

پرداخت‌نکننده

دست‌تنگ، معسر، اختلاس‌کننده، مختلس
تهیدست
شخص معسر ، فراری ازمالیات ، عقب ازاقساط

عدم_پرداخت.txt · آخرین ویرایش: 2017/06/30 19:26 توسط jamshydf