ابزار کاربر

ابزار سایت


عرضیت
عرضیت

استعداد ، بالقوگی ، توانایی ، نهفتگی


جزء اساسی ↓ . ماهیت . خلط . صفات موروثی
ذاتی ← ژنتیک . اختصاصی


جزء اساسی

جزء مهم، مادۀ اصلی، جزء تشکیل‌دهنده
باطن، عمق، محتوا، مغز، لُب
اسطقس، جنس، عین، ذات
هسته، جوهر


عارض ↓ . عارضی . عارضی بودن . عینیت دادن


عارض

پدیده، محسوسات، عرض، شکل
ظاهر ، نقش ، صورت ، بیرون
صفت

عرضیت.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/14 19:05 توسط jamshydf