ابزار کاربر

ابزار سایت


غیرقابل_استفاده

++ غیرقابل استفاده

بایر ، بایگانی‌شده

برکنار

بلااستفاده ، بی‌مصرف

فراموش‌شده ، کنارگذاشته‌شده ، متروک

مردود

نگهداری‌نشده ، وازَده ، واگذارده ، واگذار‌شده ، ویران

غیرقابل_استفاده.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/12 00:43 توسط jamshydf