ابزار کاربر

ابزار سایت


فقدان_شعور

++ فقدان شعور

بیشعوری بیعقلی

بیفکری بیمغزی زندگی گیاهی ناآگاهی ، نفهمی فقدان اندیشه

<>
بی‌شعور

فقدان_شعور.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/08 14:54 توسط jamshydf