ابزار کاربر

ابزار سایت


مجوز
مجوز

دستور ، برگۀ فرمان ، اجازه
حُکم ، فتوا ، حکم کتبی ، ابلاغ ، ابلاغیه
احضاریه ، حکم توقیف ، حکم جلب
استوارنامه ، اعتبارنامه ، امان‌نامه
برگۀ اقامت ، اجازۀ اقامت
ویزا ، روادید ، اجازۀ کار


پروانه ، برگۀ امتیاز ، جواز ، مجوز
برگۀ دستور ، تصدیق ، اجازه‌نامه
برگه ، باندرول ، مجوز قانونی ، امتیاز
تأییدیه ، پذیرش
بلیت ، بلیط ، فیش ، قبض
گذرنامه ، پاسپورت ، تذکره
گواهی‌نامه ، تصدیق ، گواهی‌نامۀ رانندگی
ویزا ، روادید ، جوازسفر ، برگ عبور
قرارداد استخدامی ، حُکم کارگزینی ، حکم انتصاب
حکم اخراج، حکم استخدام، حکم ارتقای گروه
حکم تغییر پست سازمانی، حکم مأموریت، حکم انتقال


تقدم ، مزیت ، بستانکاری

مجوز.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/16 22:31 توسط morvarid