ابزار کاربر

ابزار سایت


محدود

محدود
مشخص، تعریف‌شده، معیّن . معین
قلیل ، کوچک ، متناهی
محصور ، تنگ
کناره‌ای ؛ مشروط


محدود کردن
بستن، مشخص کردن، خط کشیدن
عرصه را تنگ کردن
مشروط کردن

محدود.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/03 14:58 توسط jamshydf