ابزار کاربر

ابزار سایت


مستثنی

++ مستثنی
اخراجی ، بایکوت‌شده ، تبعیدی ، تحت تحریم ، تحریم‌شده
حذف‌شده ، حذفی ، رانده ، طردشده ، غیر مشمول ، کنارگذاشته‌شده ، محذوف ، مستثنا ، مطرود ، معاف
ممنوع

++ محروم
مردود ، مستثنا شده ، ممنوع شده

مستثنی.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/25 22:43 توسط jamshydf