ابزار کاربر

ابزار سایت


منقرض
منقرض

باستانی ، عهدبوق ، درگذشته . مرده
منسوخ ، ناپدید ، نفله
از میان رفته ، نابود شده
برانداخته، سرنگون، مضمحل ، معدوم
نابود، نابودشده


درحال مرگ، درحال انقراض، درحال احتضار

extinct

منقرض.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/08 19:39 توسط jamshydf