ابزار کاربر

ابزار سایت


نظر
نظر

نظر ، عقیده ، رأی ، فکر ، اعتقاد ، باور
نظر شخصی ، احساس ، فکر
طرزفکر ، نقطه‌نظر
تلقی ، برداشت ، درک ، استنباط ، دیدگاه ، نگاه
طبع ، پسند ، خواست ، خواسته
آرا، افکار عمومی
ایده . گمان، حدس


رای


Number of times this page has been accessed: Today: 1 ; Since last month: 29

نظر.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/28 19:58 توسط jamshydf