ابزار کاربر

ابزار سایت


همطراز

++ همطراز
بدیل ، برابر ، جفت ، رقیب ، طرف ، قرین ، لنگه ، مانند
معادل ، نظیر ، هماورد ، همتا ، همدوش ، هم‌رتبه ، هم‌ردیف ، هم‌شان ، هم‌شأن ، هم‌عرض ، همکار


++ همطرازی
اکیوالانس ، توازی ، جانشینی ، جایگزینی ، موازنه ، هم‌ارزی ، همانندی

همطراز.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/25 14:42 توسط jamshydf