ابزار کاربر

ابزار سایت


وجود_حق
وجود حق

وجود حق ، ادعا ، ادعای حق
صلاحیت ، اهلیت
حقانیت ، استحقاق ، حقوق بشر
حقوق مالکیت . دارایی . مالکیت
سزاواری . حق ، شایستگی ، لیاقت
<>
روا ، استحقاقی
محق ، برحق ، درخور ، سزاوار
صاحب حق

حق داشتن ، حق داشتن . شایسته بودن ، مطالبه حق کردن
حق را به حقدار دادن


915 dueness


صاحب بودن . صاحب شدن


وجود_حق.txt · آخرین ویرایش: 2020/06/24 23:51 توسط jamshydf