ابزار کاربر

ابزار سایت


ولی
ولی

قیم ، کفیل ، ولیِ قهری
اولیا ، پدرومادر ، والدین
بزرگترها ، ابوین
نیاکان ، اجداد ، آباواجداد


اما ، ولیکن ← مدرک

ولی.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/17 16:41 توسط morvarid