ابزار کاربر

ابزار سایت


پیدایی
پیدایی

پیدایی . عمق دید: بداهت ، برجستگی ، وضوح ، بروز ، تجلی
تظاهر ، عمق دید ، عیانی ، پدیداری
<>
پیدا . . واضح . . پیدا بودن ، پیدا بودن
پیدا کردن ، یافتن ، به دست آوردن ، کشف کردن ، پیدا کردن
<>
ناپیدایی . . ناپیدا . . ناواضح . . ناپیدا بودن . . غیاباً
ناپیدا بودن . . غیاباً ، غیابا
<>
ظاهر . . منظره . . سرووضع . . خطوط چهره . . پدیداری
سینما . . تمهیدات سینمایی . . فیلم‌ساز
ظاهری
به‌نظر آمدن . . ظاهر شدن . . ظاهراً
<>
ناپدیدی . . ناپدید . . ناپدید شدن . . ناپدید کردن
443 visibility

پیدایی.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/27 13:48 توسط jamshydf