ابزار کاربر

ابزار سایت


گذاشتن
گذاشتن

گذاشتن، گذاردن، قرار دادن، چیدن
جا دادن، گنجاندن، کاشتن ، کار گذاشتن
نهادن، هشتن، هلیدن


مستقر کردن

مستقر کردن، اسکان دادن، سکنا دادن
کوچ دادن، تبعید کردن


187 location, station

گذاشتن.txt · آخرین ویرایش: 2020/08/13 20:46 توسط jamshydf