ابزار کاربر

ابزار سایت


start

Thesaurus of Farsi (Persian) Words and Phrases

Search for your word!

راهنمای استفاده . . user guide

راهنمای ویراستاران . . become an editor

Author: Jamshyd Fararooy . . Version: 20.4.2


فرهنگ طیفی

نگارش ویکی . . جمشید فراروی
از جستجو شروع کنید

http://www.PersianThesaurus.com . . http://www.facebook.com/farhang.teyfi


فرهنگ لغات مترادف فارسی ، تداعی معانی ، دری ، تاجیک
واژگان متداعی و مرتبط در زبان فارسی

علامات:
ابهام زدایی :?:

start.txt · آخرین ویرایش: 2020/04/29 20:11 توسط jamshydf