ابزار کاربر

ابزار سایت


wip14

++ غارتگری

غارت غصب ، گروکشی ، نزولخواری

++ مصادره

بازداشت ، غصب ، تسخیر

++ بازداشت

حبس خانگی

++ نمایش

اثر نمایشی ، اثر هنری ، شبیه‌سازی ، کُر ، کار

++ به‌قاعده

قانون‌مند ، کوک

++ شخصاً

انفرادی ، خودسرانه

++ عام بودن

تداول داشتن ، رایج بودن

++ مشخص کردن

بازشناختن

++ همگان

تروخشک ، همه‌چیز ، همه‌کس

++ مشارکت

تشکل ، تشکیل تیم ، سامان‌دهی

مدیریت ، یار گرفتن ، یارکشی ، یارگیری

++ شدن

v. to become ++ مخفیانه

زیرمیزی ، نهفته

++ میان

فاصله ، وسط ، درون

++ کره

اشکال شبه کروی

++ اشکال شبه کروی

شرابه ، قطره

++ به‌هم‌ریختگی

عدم تقارن

++ خط

قطر ، لین ، وتر

++ کثیف

شپشو ، ناپاک

++ متقارن

متعادل ، مرتب

++ اضمحلال

زوال

++ امحا

لغو ، محو

++ لغو

الغا ، باطل‌سازی ، جر ، دبه ، فک

++ تخریب

انهدام

++ نیست شدن

pass away

++ نیست کردن

ازبین بردن، هیچ کردن، نسخ کردن

nullify ++ افتتاح

گشایش

++ تجربه

آزمودن

++ عامل آزمایش

روش آزمایش ، سیمولاتور ، سیمولیشن ، شبیه‌ساز

++ مورد آزمایش

متقاضی

++ پشتکار

فعالیت

WIP15

wip14.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/26 23:58 توسط jamshydf