ابزار کاربر

ابزار سایت


workinprogress

endPage
WIP11 . . WIP12 . . WIP13 . . WIP14
scratch1 . . scratch3
wip15 . . wip16


صفت مفعولی افعال

صفت مفعولی افعال

داشته ← داشتن
داده ← دادندهش
رفته ، رفتن ← رهسپار شدن

workinprogress.txt · آخرین ویرایش: 2020/06/03 14:54 توسط jamshydf